هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "زمینه های تفکر و تاثیر آن در زندگی فردی انسان"