هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "شاخصه های اصحاب الیمین در دنیا و آخرت از منظر آیات و روایات"