هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "شاخصه ها و وظایف خواص در جامعه اسلامی از منظر آیات و روایات"