هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "شناخت محدود صفات ذاتیه خداوند از دیدگاه قران"