هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "عوامل سعادت انسان از دیدگاه قرآن"