هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "نقش تفكر در تعالي انسان"