هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "نقش مردم در نظام مردم سالاري ديني"