هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "بررسی جنگ نرم در جوامع اسلامی"