هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "تزکیه نفس از منظر آیات و روایات"