هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "ثبات قدم در دینداری از دیدگاه آیات و روایات"