هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "جوان و راه های ارتباط خانواده با او در آیات و روایات"