هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "دشمن شناسی دشمن ستیزی از منظر آیات و روایات"