هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "دیپلماسی میراث داران عاشورا در مقابل دشمنان"