هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "راه های کنترل نفس اماره از منظر قرآن و حدیث"