هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "شیوه های برقراری ارتباط صحیح میان فردی از منظر آیات و روایات"