هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "عوامل غفلت و راه های نجات از آن در منظر آيات و روايات"