هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "مقایسه تطبیقی منجی موعود از منظر مسیحیت و شیعه اثنی عشری"