هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "پیوند انتظار و عاشورا از دیدگاه آیات و روایات"