هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "عوامل دستیابی به امنیت اجتماعی از منظر آیات و روایات"