هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "راهکارهای اقتصادی اسلام جهت تحقق سبک زندگی دینی از منظر آیات و روایات"