هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "پیام های تربیتی سوره مبارکه یوسف علیه السلام"