هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "تبیین و تشریح وقف در فقه امامیه و حقوق اسلامی"