هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "شیوه های امر به معروف و نهی از منکر و علل مهجوریت آن از منظر آیات و روایات"