هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "سنت ابتلا از دیدگاه آیات و روایات"