هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "اصول و روش های کار تیمی"