هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فرهنگ معین، فرهنگ تحقیق و دانش‌­پژوهی است"