هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "محوریت آموزش و استاد مانع کاربردی شدن پژوهش های حوزوی"