هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "پژوهش های حوزه باید ناظر به نیازهای حاکمیتی باشد"