هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "پژوهش و جایگاه آن در حوزه های علمیه"