هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "تفسیری برای امروز با ترجمه‌ای فاخر"