هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "جایگاه وحی در فلسفه سیاسی منتشر شد"