هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "کتاب « ناگفته‌هایی از سقیفه؛ رویکردها، پیامدها و واکنش ها» منتشر شد"